Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een verhuurobject.
 • Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een verhuurobject.
 • Verhuurobject: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
 • Open zeil- en motorboot: verhuurobject zonder kajuitaccommodatie.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een verhuurobject zonder bemanning in gebruik te geven.
 • Elektronisch: per e-mail of website.
 • Inventarislijst: lijst van de bij het verhuurobject behorende voorwerpen.
 • Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het verhuurobject, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór vertrek vastleggen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van verhuurobjecten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
 • Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE

 • De ondernemer brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 • Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren verhuurobject en vermeldt in ieder geval:-de huurperiode en de haven van verhuurobject;-de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wij- ze van betaling.
 • Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 • De overeenkomsten worden schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 • Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 • De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 • Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betaling van de huursom geschied volledig bij maken van de boeking via website of mail door overmaking naar een door de ondernemer aangegeven bankrekening.
 • De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 • Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende €15.000,– van het verschuldigde bedrag.
 • Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 • Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
  • 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
  • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
  • 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;
  • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huur- periode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,-
 • In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de consument van een huurovereenkomst waarbij de huursomlager of gelijk is aan € 250,–, een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van:
  • 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode;
  • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode;
  • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de huurperiode.

ARTIKEL 8 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 • Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het verhuurobject ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 • De ondernemer is verplicht het verhuurobject ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen gebied. Zie Polis in aanhang met polis nummer 647224206.
 • De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het vertrekken niet toestaan.
 • De ondernemer stelt indien nodig vóór vertrek een inventarislijst aan de consument ter hand.

ARTIKEL 9 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 • De consument dient over voldoende vaardigheden te beschikken. Indien de consument niet beschikt over voldoende vaardigheden, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet ten aanzien van open zeilboten.
 • De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst, te controleren op aanwezigheid.
 • Vóór vertrek dient de consument de conditielijst voor akkoord te tekenen.
 • Indien de inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst, dient de consument hiervan, bij aankomst , de ondernemer in kennis te stellen.
 • De consument gebruikt het verhuurobject als een goed huisvader en goed bestuurder en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het verhuurobject aanbrengen. De consument mag het verhuurobject niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het verhuurobject over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van het verhuurobject, zoals tol-, haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
 • De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de consument de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden overlegd.
 • De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
 • De consument moet schade van welke aard dan ook, dan-wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.
 • De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het verhuurobject en tot behoud van de rechten van de ondernemer.
 • Slecht weer is voor rekening van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de overeenkomst. Ondernemer/Verhuurder behoudt zich het recht om op ieder moment de huurovereenkomst te beëindigen, zonder reductie of restitutie van de huursom. Ondernemer/Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen als:
  • De weersomstandigheden dit vereisen
  • De huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt
  • De huurder overlast veroorzaakt in of rond watersportplaatsen en jacht- en passantenhavens of op de openbare wateren Deze punten worden beoordeeld door Ondernemer/Verhuurder.
 • De benzine tank van de sloep is bij afvaart vol, u dient de boot ook weer volgetankt in te leveren.
 • Wij adviseren de huurder een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval u zelf door omstandigheden uw vakantie moet annuleren of voor het geval u tijdens u verblijf persoonlijke spullen verliest.
`

ARTIKEL 10 – DE AANSPRAKELIJKHEID

 • De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het verhuurobject, voor zover niet gedekt door de verzekering, zoals aangegeven in artikel 8, ontstaan gedurende de tijd dat hij het verhuurobject onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 • De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, polis 647224206, in geval hij het verhuurobject gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen gebied. Voor de Sloep is het vaargebied beperkt tot de Friese binnenwateren. Er mag niet gevaren worden op het IJsselmeer.
 • De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het verhuurobject en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval op, rond of met het verhuurde object.
 • Consument heeft kennis genomen van de verzekeringspolis en gaat akkoord met de verzekerde bedragen alsmede de geldende eigen risico’s alsmede de uitsluitingen tijdens verhuur volgens de polis (647224206).
 • Voor het eigen risico wordt een borg verstrekt door de consument. De hoogte van de borg is overeengekomen bij de boeking. De borgsom dient voor aanvang van de huur voldaan te zijn.
 • Een ontvangen borg zal binnen 5 werkdagen worden teruggestort op de bankrekening van consument tenzij er sprake is van schade.

ARTIKEL 11 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 • De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
 • Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
 • Indien het verhuurobject later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.
 • Indien het verhuurobject door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het verhuurobject in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 • Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 • Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.